Spisak konvencija MOR-a koje je ratifikovala Crna Gora

Konvencija o nezaposlenosti, 1919. (br. 2)
Konvencija o zapošljavanju žena prije i poslije porođaja, 1919. (br. 3)
Konvencija o naknadi za nezaposlene u slučaju gubitka ili potonuća broda, 1920. (br. 8)
Konvencija o utvrđivanju pogodnosti za pronalaženje zaposlenja moreplovcima, 1920. (br. 9)
Konvencija o pravu na udruživanje u poljoprivredi, 1921. (br. 11)
Konvencija o nadoknadi za nesreće na radu u poljoprivredi, 1921. (br. 12)
Konvencija o upotrebi olovnog bjelila, 1921. (br. 13)
Konvencija o sedmičnom odmoru u industrijskim preduzećima, 1921 (br. 14)
Konvencija o obaveznom ljekarskom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru, 1921. (br. 16)
Konvencija o nadoknadi za radnike u slučaju nesreće na radu, 1925. (br. 17)
Konvencija o nadoknadi za radnike u slučaju profesionalnog oboljenja, 1925. (br. 18)
Konvencija o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika u pogledu odštete za nesreće na radu, 1925 (br. 19)
Konvencija o ugovoru o radu pomoraca, 1926. (br. 22)
Konvencija o repatrijaciji pomoraca, 1926. (br. 23)
Konvencija o osiguranju za slučaj bolesti industrijskih radnika, 1927. (br. 24)
Konvencija o osiguranju od bolesti poljoprivrednih radnika, 1927. (Br. 25)
Označavanje težine na teškim koletima koji se prevoze brodovima, 1929. (br. 27)
Konvencija o prinudnom radu, 1930. (br. 29)
Konvencija o zaštiti od nesreća radnika zaposlenih na utovaru ili istovaru brodova (revidirana), 1932. (br. 32)
Konvencija o zapošljavanju žena na podzemnim radovima u rudnicima svih kategorija, 1935. (br. 45)
Konvencija o očuvanja penzijskih prava migranata, 1935. (br. 48)
Konvencija o najnižem nivou stručne osposobljenosti koja se zahtijeva za zapovjednike trgovačke mornarice, 1936. (br. 53)
Konvencija o osiguranju pomoraca za slučaj bolesti, 1936. (br. 56)
Konvencija o sertifikatima o stručnoj osposobljenosti kuvara u pomorstvu, 1946. (br. 69)
Konvencija o zdravstvenom pregledu pomoraca, 1946. (br. 73)
Konvencija o sertifikatima o stručnoj osposobljenosti mornara, 1946. (br. 74)
Konvencija o reviziji završnih članova, 1946. (br. 80)
Konvencija o inspekciji rada, 1947. (br. 81)
Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organizovanje, 1948 (br. 87)
Konvencija o službi za zapošljavanje, 1948. (br. 88)
Konvencija o noćnom radu žena (revidirana), 1948. (br. 89)
Konvencija o noćnom radu mladih osoba u industriji (revidirana), 1948. (br. 90)
Konvencija o plaćenom odmoru pomoraca (revidirana), 1949. (br. 91)
Konvencija o smještaju posade (revidirana), 1949. (br. 92)
Konvencija o migraciji u zapošljavanju (revidirana), 1949. (br. 97) Izostavila odredbe Dodatka III
Konvencija o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje, 1949 (br. 98)
Konvencija o jednakosti plata, 1951. (br. 100)
Konencija o najnižim standardima socijalne zaštite, 1952. (br. 102) Prihvatila poglavlja od II do VI, VIII i X. Poglavlje VI više se ne može primjenjivati kao rezultat ratifikacije Konvencije br. 121.
Konvencija o zapošljavanju žena prije i poslije porođaja (revidirana), 1952. (br. 103)
Konvencija o ukidanju prinidnog rada, 1957. (br. 105)
Konvencija o sedmičnom odmoru za zaposlene u trgovinama i kancelarijama, 1957. (br. 106) Vlada je saopštila da se Konvencija odnosi i na lica zaposlena u subjektima navedenim u Članu 3, stav 1.
Konvencija o diskriminaciji u zaposlenju i zanimanju, 1958. (br. 111)
Konvencija o ljekarskom pregledu ribara, 1959. (br. 113)
Konvencija o ugovoru ribara, 1959. (br. 114)
Konvencija o reviziji završnih članova, 1961 (br. 116)
Konvencija o zaštiti mašina, 1963. (br. 119)
Konvencija o naknadi za povredu na radu, 1964. [Plan I izmijenjen 1980.] (br. 121)
Konvencija o politici zapošljavanja, 1964 (br. 122)
Konvencija o smještaju posade na ribarskim brodovima, 1966. (br. 126)
Konvencija o inspekciji rad u poljoprivredi, 1969. (br. 129)
Konvencija o utvrđivanju minimalne nadnice, 1970. (br. 131)
Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana), 1970. (br. 132)
Konvencija o radničkim predstavnicima, 1971. (br. 135)
Konvencija o zaštiti od opasnosti trovanja benzolom, 1971. (br. 136)
Konvencija o minimalnim godinama za zapošljavanje, 1973. (br. 138)
Konvencija o profesionalnom raku, 1974. (br. 139)
Konvencija o plaćenom odsustvu u svrhe obrazovanja, 1974. (br. 140)
Konvencija o razvoju kadrova, 1975. (br. 142)
Konvencija o radnicima migrantima (dodatne odredbe) Konvencija, 1975. (br. 143)
Konvencija o tripartitnim konsultacijama (međunarodni radni standardi), 1976. (br. 144)
Konvencija o radnim uslovima (zagađenje vazduha, buka i vibracije), 1977. (br. 148)
Konvencija o zaštiti na radu, 1981. (br. 155)
Konvencija o radnicima sa porodičnim obavezama, 1981. (br. 156)
Konvencija o raskidu radnog odnosa, 1982. (br. 158)
Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, 1983. (br. 159)
Konvencija o službama zdravstvene zaštite na radu, 1985. (br. 161)
Konvencija o ZZNR u gradjevinarstvu (br. 167)
Konvencija o azbestu, 1986. (br. 162)
Konvencija o najgorim oblicima dječijeg rada, 1999. (br. 182)
Konvencija o promotivnom okviru ZZNR (br.187)

LOGO MALI uznr novo

Dobro došli na zvanični sajt Udruženja zaštite na radu


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Pretraga