ODLUKA o osnivanju Udruženja zaštite na radu Crne Gore

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Na osnovu čl. 10  i čl. 11  Zakona o nevladinim organizacijama ("Sl.list RCG", br. 27/99) Osnivači Udruženja zaštite na radu Crne Gore: (Časlav Vukčević, Jašović Vukota, Radusinović Tanja, Novaković Lazar, Dapčević Željko, Radojičić Novak, Šćepanović Milojica, Popović Zlatko, Živković Zoran, Mićović Radmila, Radenović Biserka, Obradović Radonja, Bakić Miloš, Grković Žarko i dr.) na sjednici osnivačke skupštine u Podgorici dana 4.02.2000.godine donose

O  D  L  U  K  U

o osnivanju Udruženja zaštite na radu Crne Gore

I

Osniva se Udruženje zaštite na radu Crne Gore (U daljem tekstu: Udruženje) kao dobrovoljna društveno stručna, nevladina, humanitarna, neprofitabilna i  nestranačka organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

II

Udruženje ima status pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornošću uvtrđenim Zakonom i Statutom Udruženja.

III

Sjedište Udruženja je u Podgorici, u ulici Vuka Karadžića br. 3, a Udruženje zastupa Časlav Vukčević predsjednik Upravnog odbora Udruženja

IV

Organi Udruženja su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Nadzorni odbor

Nadležnost i sastav ovih organa uređuju se statutom Udruženja.

V

Udruženje predstavlja i zastupa Predsjednik Upravnog odbora, a u njegovom odsustvu ili spriječenosti član Upravnog odbora kojega odredi Predsjednik Upravnog odbora.

VI

Udruženje se osniva radi sljedećih osnovnih ciljeva:

 • razvijanje saradnje i unapređivanje rada u oblasti zaštite na radu;
 • razmjene iskustava u radu i stručnog usavršavanja članova;
 • pravovremenog obezbjeđenja neophodnih naučnih, stručnih i poslovnih informacija radi omogućavanja njihovog uključivanja u procese odlučivanja kod nadležnih organa;
 • pružanja stručne pomoći u rješavanju konkretnih problema u privrednim i drugim organizacijama i društveno-političkim zajednicama vezanih za zaštitu na radu i zaštitu životne sredine;
 • permanentnog praćenja i analize stanja zaštite na radu i na toj osnovi davanja predloga i neophodnih informacija nadležnim organima;
 • preduzimanja mjera i postupaka kojima se članovima obezbjeđuje pravo na rad i pravo na obrazovanje, stručno usavršavanje i napredovanje u struci;
 • zaštita stručnog, naučnog i etičkog statusa lica koja se profesionalno bave zaštitom na radu.

VII

Trajni zadaci Udruženja su:

 • razvijanje osjećaja članova za timski rad i izgrađivanje svijesti o neophodnosti multi i interdisciplinarnog pristupa u rješavanju problema iz oblasti zaštite na radu;
 • organizovanje naučnih i stručnih skupova na kojima se prezentiraju najnovija naučna i stručna dostignuća iz ove oblasti;
 • okupljanje i motivacija stručnjaka zaštite na radu koji obavljaju poslove u preduze-ćima, organima i ustanovama (naučnim, istraživačkim), različitih stručnih kvalifi-kacija i opredijeljenih specijalnosti za pojedine poslove iz predmetne oblasti;
 • kontinuirana saradnja sa drugim organizacijama, naročito Sindikatom, Privrednom komorom, fondovima, osiguravajućim društvima i sl.;
 • stalna veza sa inspekcijskim i drugim organima koji obavljaju kontrolnu funkciju u cilju unapređenja uslova rada i zaštite života i zdravlja zaposlenih;
 • aktivna saradnja sa istim ili sličnim udruženjima i udruženjima koja u osnovi imaju slična opredjeljenja, ciljeve i zadatke;
 • organizovanje takmičarskih manifestacija propagandnog karaktera sa ciljem popularizacije i približavanja ove materije široj populaciji;
 • organizovanje stručnih ispita i drugih oblika obrazovanja i usavršavanja;
 • informisanje javnosti o aktivnostima Udruženja, medijska obrada materijala i informacija o novinama u oblasti zaštite na radu;
 • stručna pomoć u pripremi akata kojima se normira sistem zaštite na radu kod korisnika primjene;
 • i drugi zadaci kojima se doprinosi realizaciji zadatih ciljeva i programskih opredjeljenja Udruženja.

VIII

Udruženje stiče sredstva za svoj rad:

 • prihodovanjem od članarine;
 • prihodom od organizovanja aktivnosti Udruženja;
 • sponzorstvom;
 • donacijama;
 • i drugim oblicima u skladu sa Zakonom i Statutom Udruženja.

Sredstva stečena na jedan od načina iz ovog člana moraju biti upotrijebljena u svrhe koncipirane programskim ciljevima i zadacima Udruženja.

IX

Članstvo u Udruženju se stiče potpisivanjem pristupne izjave popunjene i svojeručno potpisane od strane zainteresovanog lica.

Članstvo u Udruženju prestaje: istupanjem, isključenjem, neplaćanjem članarine duže od 6 mjeseci i prestankom rada Udruženja, na način i po postupku utvrđenom statutom Udruženja.

X

Udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine Udruženja na način i po postupku utvrđenima statutom Udruženja.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Danom stupanja na snagu ove odluke i upisom u registar kod nadležnog organa uprave Udruženje stiče prava, obaveze i odgovornosti u pravnom prometu.

U Podgorici, 04.02.2000. godine

                                                                                                                                                                 PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

                                                                                    Časlav Vukčević, dipl.ing.

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga