Promocije Regionalne strategije

Izvještaj - Promocija Regionalne strategije, Podgorica, 19.07.2019.

 

U okviru poslednje aktivnosti projekta „Podizanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih građanskih organizacija u unapređenju uslova rada preko dijaloga sa javnim institucijama“, 19.07.2019. godine je, u hotelu Terminus, u Podgorici, promovisana Regionalna strategija, koja je izrađena na osnovu pet Nacionalnih studija sprovođenja zaštite i zdravlja na radu – Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije i Kosova.
Na ovom sastanku je učestvovalo 35 predstavnika različitih institucija – Ministarstva rada i socijalnog staranja, Uprave za inspekcijske poslove, Crvenog krsta CG, Vojske CG, kao i brojni članovi UZNRCG, predstavnici poslodavaca, sindikata i ovlašćenih organizacija.Učesnicima su, prije svega, predstavljene dosadašnje aktivnosti, realizovane u prethodne 3,5 godine, a nakon toga su upoznati sa strateškim ciljevima Regionalne strategije, koja je u direktnoj relaciji s prioritetima i ciljevima EU OSH Strategje 2014-2020.
Ovaj dokument daje pregled regionalne situacije u području ZZNR s jedne strane i strateških orjentacija, vizija i budućih koraka s druge strane. Na taj način se postiže sistemsko jedinstvo koje daje jasnu sliku o ciljevima koje treba postići, kako bi rezultirali uspjehom. Strateški prioriteti su podijeljeni u šest grupa:

1.Efikasan pravni okvir i politike zaštite na radu
2.Edukacija iz oblasti ZZNR
3.Jačanje ZZNR kapaciteta
4.Promocija i podizanje svijesti o ZZNR
5.Evidencije koje se odnose na ZZNR
6.Sektorska i međusektorska saradnja na nacionalnom i regionalnom nivou
Navedeni strateški ciljevi treba da se implementiraju u skladu sa akcionim planom u vremenskom periodu od 5 godina u svim zemljama regiona. U zavisnosti od institucionalnih i organizacionih kapaciteta zemalja članica platforme, biće podložni različitom intenzitetu i dinamici implementacije, odnosno u nekim zemljama će se sprovoditi brže, dok u drugima mnogo sporije.

 

Sredstva za uspješno sprovođenje strategije će se obezbijediti iz zajedničkog učešća, tj. iz državnih fondova, privatnog sektora, donatora i vlastitih resursa, koji pružaju podršku razvoju i unapređenju sistema zaštite na radu na nacionalnom i regionalnom, odnosno evropskom nivou.
Strategija se može preuzeti sa web site-a BALcanOSH.net gdje, za sada, postoji samo na engleskom jeziku. Jedna od budućih aktivnosti bi moralo biti i njeno prevođenje na maternje jezike zemalja članica, kako bi bila dostupna što većem broju zainteresovanih.
U cilju detaljne, objektivne i nezavisne procjene rezultata projekta "Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva u poboljšanju radnih uslova i dijaloga s javnim institucijama", u odnosu na očekivane rezultate i planirane ciljeve, u periodu od 18. do 19.07.2019. je izvršena evaluacija realizovanih projektnih aktivnosti, od starne eksternog evaluatora Zorana Stefanovskog.

Evaluacija je usmjerena na kvantitativne i kvalitativne rezultate i uključuje, između ostalog, procjenu relevantnosti, kvaliteta, djelotvornosti, efikasnosti, uticaju i održivosti sprovedenih aktivnosti. Shodno tome, obavljeni su intervjui i urađene ankete s brojnim predstavnicima javnih institucija, medija, poslodavaca, zaposlenih i stručnih lica iz oblasti ZZNR, koji su, direktno ili indirektno, bili uključeni u realizaciju projektnih aktivnosti.

 

U okviru ove aktivnosti je održan i sastanak u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, sa predstavnicima Direkcije za zaštu na radu – načelnicom Danijelom Šuković, samostalnom savjetnicom Jovanom Bošković i direktorom Direktorata za rad Zoranom Ratkovićem, koji su u razgovoru sa evoluatorom naglasili značaj realizovanih aktivnosti u aspektu jačanja saradnje, ne samo samo sa Udruženjem zaštite na radu, već i sa ostalim građanskim organizacijama iz regiona, kao i sa kolegama iz javnih instuticaja iz država članica mreže. Podsjetili su i na veoma značajan uticaj dosadašnjih aktivnosti na podizanje javne svijesti u Crnoj Gori. Kao potvrdu mnogo veće zainteresovanosti javnosti za ovu tematiku, iznijeli su i podatak o velikom broju OCD-a koje su aplicirale s prijedlozima projekta na temu ZZNR, od kojih će sedam biti finansirano iz budžeta, u narednom periodu.

 

Podgorica, 23.07.2019. Koordinator projekta
Đina Janković

Image
Image
Image

LOGO MALI uznr novo

Udruženje zaštite na radu crne gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Untitled 5

BALCANOSH 436x272

Pretraga