Promocije Regionalne strategije

Izvještaj - Promocija Regionalne strategije, Podgorica, 19.07.2019.

 

U okviru poslednje aktivnosti projekta „Podizanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih građanskih organizacija u unapređenju uslova rada preko dijaloga sa javnim institucijama“, 19.07.2019. godine je, u hotelu Terminus, u Podgorici, promovisana Regionalna strategija, koja je izrađena na osnovu pet Nacionalnih studija sprovođenja zaštite i zdravlja na radu – Crne Gore, Srbije, Makedonije, Albanije i Kosova.
Na ovom sastanku je učestvovalo 35 predstavnika različitih institucija – Ministarstva rada i socijalnog staranja, Uprave za inspekcijske poslove, Crvenog krsta CG, Vojske CG, kao i brojni članovi UZNRCG, predstavnici poslodavaca, sindikata i ovlašćenih organizacija.Učesnicima su, prije svega, predstavljene dosadašnje aktivnosti, realizovane u prethodne 3,5 godine, a nakon toga su upoznati sa strateškim ciljevima Regionalne strategije, koja je u direktnoj relaciji s prioritetima i ciljevima EU OSH Strategje 2014-2020.
Ovaj dokument daje pregled regionalne situacije u području ZZNR s jedne strane i strateških orjentacija, vizija i budućih koraka s druge strane. Na taj način se postiže sistemsko jedinstvo koje daje jasnu sliku o ciljevima koje treba postići, kako bi rezultirali uspjehom. Strateški prioriteti su podijeljeni u šest grupa:

1.Efikasan pravni okvir i politike zaštite na radu
2.Edukacija iz oblasti ZZNR
3.Jačanje ZZNR kapaciteta
4.Promocija i podizanje svijesti o ZZNR
5.Evidencije koje se odnose na ZZNR
6.Sektorska i međusektorska saradnja na nacionalnom i regionalnom nivou
Navedeni strateški ciljevi treba da se implementiraju u skladu sa akcionim planom u vremenskom periodu od 5 godina u svim zemljama regiona. U zavisnosti od institucionalnih i organizacionih kapaciteta zemalja članica platforme, biće podložni različitom intenzitetu i dinamici implementacije, odnosno u nekim zemljama će se sprovoditi brže, dok u drugima mnogo sporije.

 

Sredstva za uspješno sprovođenje strategije će se obezbijediti iz zajedničkog učešća, tj. iz državnih fondova, privatnog sektora, donatora i vlastitih resursa, koji pružaju podršku razvoju i unapređenju sistema zaštite na radu na nacionalnom i regionalnom, odnosno evropskom nivou.
Strategija se može preuzeti sa web site-a BALcanOSH.net gdje, za sada, postoji samo na engleskom jeziku. Jedna od budućih aktivnosti bi moralo biti i njeno prevođenje na maternje jezike zemalja članica, kako bi bila dostupna što većem broju zainteresovanih.
U cilju detaljne, objektivne i nezavisne procjene rezultata projekta "Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva u poboljšanju radnih uslova i dijaloga s javnim institucijama", u odnosu na očekivane rezultate i planirane ciljeve, u periodu od 18. do 19.07.2019. je izvršena evaluacija realizovanih projektnih aktivnosti, od starne eksternog evaluatora Zorana Stefanovskog.

Evaluacija je usmjerena na kvantitativne i kvalitativne rezultate i uključuje, između ostalog, procjenu relevantnosti, kvaliteta, djelotvornosti, efikasnosti, uticaju i održivosti sprovedenih aktivnosti. Shodno tome, obavljeni su intervjui i urađene ankete s brojnim predstavnicima javnih institucija, medija, poslodavaca, zaposlenih i stručnih lica iz oblasti ZZNR, koji su, direktno ili indirektno, bili uključeni u realizaciju projektnih aktivnosti.

 

U okviru ove aktivnosti je održan i sastanak u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, sa predstavnicima Direkcije za zaštu na radu – načelnicom Danijelom Šuković, samostalnom savjetnicom Jovanom Bošković i direktorom Direktorata za rad Zoranom Ratkovićem, koji su u razgovoru sa evoluatorom naglasili značaj realizovanih aktivnosti u aspektu jačanja saradnje, ne samo samo sa Udruženjem zaštite na radu, već i sa ostalim građanskim organizacijama iz regiona, kao i sa kolegama iz javnih instuticaja iz država članica mreže. Podsjetili su i na veoma značajan uticaj dosadašnjih aktivnosti na podizanje javne svijesti u Crnoj Gori. Kao potvrdu mnogo veće zainteresovanosti javnosti za ovu tematiku, iznijeli su i podatak o velikom broju OCD-a koje su aplicirale s prijedlozima projekta na temu ZZNR, od kojih će sedam biti finansirano iz budžeta, u narednom periodu.

 

Podgorica, 23.07.2019. Koordinator projekta
Đina Janković

Image
Image
Image

LOGO MALI uznr novo

Dobro došli na zvanični sajt Udruženja zaštite na radu


E-mail: uznr@t-com.me
Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16:00

Tel: 020 671 340

Pretraga