Spisak konvencija MOR-a koje je ratifikovala Crna Gora

C. 2

Konvencija o nezaposlenosti, 1919. (br. 2)

C. 3

Konvencija o zapošljavanju žena prije i poslije porođaja, 1919. (br. 3)

C. 8

Konvencija o naknadi za nezaposlene u slučaju gubitka ili potonuća broda, 1920. (br. 8)

C. 9

Konvencija o utvrđivanju pogodnosti za pronalaženje zaposlenja moreplovcima, 1920. (br. 9)

C. 11

Konvencija o pravu na udruživanje u poljoprivredi, 1921. (br. 11)

C. 12

Konvencija o nadoknadi za nesreće na radu u poljoprivredi, 1921. (br. 12)

C. 13

Konvencija o upotrebi olovnog bjelila, 1921. (br. 13)

C. 14

Konvencija o sedmičnom odmoru u industrijskim preduzećima, 1921 (br. 14)

C. 16

Konvencija o obaveznom ljekarskom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru, 1921. (br. 16)

C. 17

Konvencija o nadoknadi za radnike u slučaju nesreće na radu, 1925. (br. 17)

C. 18

Konvencija o nadoknadi za radnike u slučaju profesionalnog oboljenja, 1925. (br. 18)

C. 19

Konvencija o jednakom tretmanu stranih i domaćih radnika u pogledu odštete za nesreće na radu, 1925 (br. 19)

C. 22

Konvencija o ugovoru o radu pomoraca, 1926. (br. 22)

C. 23

Konvencija o repatrijaciji pomoraca, 1926. (br. 23)

C. 24

Konvencija o osiguranju za slučaj bolesti industrijskih radnika, 1927. (br. 24)

C. 25

Konvencija o osiguranju od bolesti poljoprivrednih radnika, 1927. (Br. 25)

C. 27

Označavanje težine na teškim koletima koji se prevoze brodovima, 1929. (br. 27)

C. 29

Konvencija o prinudnom radu, 1930. (br. 29)

C. 32

Konvencija o zaštiti od nesreća radnika zaposlenih na utovaru ili istovaru brodova (revidirana), 1932. (br. 32)

C. 45

Konvencija o zapošljavanju žena na podzemnim radovima u rudnicima svih kategorija, 1935. (br. 45)

C. 48

Konvencija o očuvanja penzijskih prava migranata, 1935. (br. 48)

C. 53

Konvencija o najnižem nivou stručne osposobljenosti koja se zahtijeva za zapovjednike trgovačke mornarice, 1936. (br. 53)

C. 56

Konvencija o osiguranju pomoraca za slučaj bolesti, 1936. (br. 56)

C. 69

Konvencija o sertifikatima o stručnoj osposobljenosti kuvara u pomorstvu, 1946. (br. 69)

C. 73

Konvencija o zdravstvenom pregledu pomoraca, 1946. (br. 73)

C. 74

Konvencija o sertifikatima o stručnoj osposobljenosti mornara, 1946. (br. 74)

C. 80

Konvencija o reviziji završnih članova, 1946. (br. 80)

C. 81

Konvencija o inspekciji rada, 1947. (br. 81)

C. 87

Konvencija o slobodi udruživanja i zaštiti prava na organizovanje, 1948 (br. 87)

C. 88

Konvencija o službi za zapošljavanje, 1948. (br. 88)

C. 89

Konvencija o noćnom radu žena (revidirana), 1948. (br. 89)

C. 90

Konvencija o noćnom radu mladih osoba u industriji (revidirana), 1948. (br. 90)

C. 91

Konvencija o plaćenom odmoru pomoraca (revidirana), 1949. (br. 91)

C. 92

Konvencija o smještaju posade (revidirana), 1949. (br. 92)

C. 97

Konvencija o migraciji u zapošljavanju (revidirana), 1949. (br. 97)
   Izostavila odredbe Dodatka III

C. 98

Konvencija o pravu na organizovanje i kolektivno pregovaranje, 1949 (br. 98)

C. 100

Konvencija o jednakosti plata, 1951. (br. 100)

C. 102

Konencija o najnižim standardima socijalne zaštite, 1952. (br. 102)
   Prihvatila poglavlja od II do VI, VIII i X. Poglavlje VI više se ne može primjenjivati kao rezultat ratifikacije Konvencije br. 121.

C. 103

Konvencija o zapošljavanju žena prije i poslije porođaja (revidirana), 1952. (br. 103)

C. 105

Konvencija o ukidanju prinidnog rada, 1957. (br. 105)

C. 106

Konvencija o sedmičnom odmoru za zaposlene u trgovinama i kancelarijama, 1957. (br. 106)
   Vlada je saopštila da se Konvencija odnosi i na lica zaposlena u subjektima navedenim u Članu 3, stav 1.

C. 111

Konvencija o diskriminaciji u zaposlenju i zanimanju, 1958. (br. 111)

C. 113

Konvencija o ljekarskom pregledu ribara, 1959. (br. 113)

C. 114

Konvencija o ugovoru ribara, 1959. (br. 114)

C. 116

Konvencija o reviziji završnih članova, 1961 (br. 116)

C. 119

Konvencija o zaštiti mašina, 1963. (br. 119)

C. 121

Konvencija o naknadi za povredu na radu, 1964. [Plan I izmijenjen 1980.] (br. 121)

C. 122

Konvencija o politici zapošljavanja, 1964 (br. 122)

C. 126

Konvencija o smještaju posade na ribarskim brodovima, 1966. (br. 126)

C. 129

Konvencija o inspekciji rad u poljoprivredi, 1969. (br. 129)

C. 131

Konvencija o utvrđivanju minimalne nadnice, 1970. (br. 131)

C. 132

Konvencija o plaćenom godišnjem odmoru (revidirana), 1970. (br. 132)

C. 135

Konvencija o radničkim predstavnicima, 1971. (br. 135)

C. 136

Konvencija o zaštiti od opasnosti trovanja benzolom, 1971. (br. 136)

C. 138

Konvencija o minimalnim godinama za zapošljavanje, 1973. (br. 138)

C. 139

Konvencija o profesionalnom raku, 1974. (br. 139)

C. 140

Konvencija o plaćenom odsustvu u svrhe obrazovanja, 1974. (br. 140)

C. 142

Konvencija o razvoju kadrova, 1975. (br. 142)

C. 143

Konvencija o radnicima migrantima (dodatne odredbe) Konvencija, 1975. (br. 143)

C. 144

Konvencija o tripartitnim konsultacijama (međunarodni radni standardi), 1976. (br. 144)

C. 148

Konvencija o radnim uslovima (zagađenje vazduha, buka i vibracije), 1977. (br. 148)

C. 155

Konvencija o zaštiti na radu, 1981. (br. 155)

C. 156

Konvencija o radnicima sa porodičnim obavezama, 1981. (br. 156)

C. 158

Konvencija o raskidu radnog odnosa, 1982. (br. 158)

C. 159

Konvencija o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, 1983. (br. 159)

C. 161

Konvencija o službama zdravstvene zaštite na radu, 1985. (br. 161)

C.167

Konvencija o ZZNR u gradjevinarstvu (br. 167)

C. 162

Konvencija o azbestu, 1986. (br. 162)

C. 182

Konvencija o najgorim oblicima dječijeg rada, 1999. (br. 182)

C. 187

Konvencija o promotivnom okviru ZZNR (br.187)

 

Articles

 

KONTAKT

 

  uznr@t-com.me  UL. 4. jula 109, 81000 Podgorica
   +382 (0) 69 484 031  +382 (0) 20 671 340