free web maker

Projekti

Mobirise
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

PODIZANJE KAPACITETA I JAČANJE ULOGE REGIONALNIH GRAĐANSKIH ORGANIZACIJA U UNAPREĐENJU USLOVA RADA PREKO DIJALOGA SA JAVNIM INSTITUCIJAMA / INCREASING CAPACITIES AND STRENGTHENING OF THE ROLE OF THE REGIONAL CSOS FOR IMPROVEMENT OF THE LABOR CONDITIONS AND DIALOGUE WITH PUBLIC INSTITUTIONS


Udruženje zaštite na radu Crne Gore

UNAPREĐENJE USLOVA RADA I ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU KAO PODRŠKA ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI / ENHANCING LABOR CONDITIONS AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AS SUPPORT TO THE WESTERN BALKANS TOWARDS ACCESSING THE EUROPEAN UNION
Udruženje zaštite na radu Crne Gore

PRAVILIMA SIGURNOSTI DO ZDRAVE BUDUĆNOSTI

Udruženje zaštite na radu Crne Gore

GRADI ZNANJE - ZAŠTITI SEBE

PODIZANJE KAPACITETA I JAČANJE ULOGE REGIONALNIH GRAĐANSKIH ORGANIZACIJA U UNAPREĐENJU USLOVA RADA PREKO DIJALOGA SA JAVNIM INSTITUCIJAMA


Realizator projekta:

- Makedonsko udruženje za zaštitu na radu – MOSHA

Partneri:
- Srpsko udruženje za zaštitu na radu
- Albanski centar za bezbjednost i zdravlje na radu
- Kosovsko udruženje za zaštitu na radu
Crnogorsko udruženje za zaštitu na radu

Opšti cilj je stvaranje okruženja za dijalog između regionalnih organizacija i javnih institucija radi poboljšanja uslova rada
Ciljna grupa su organizacije civilnog društva iz 5 zemalja korisnica IPA-e, javne institucije, sindikati, organizacije poslodavaca i mediji.
Krajnji korisnici su radnici, poslodavci, zaposleni, organizacije civilnog društva iz 5 zemalja korisnica IPA-e, javne institucije i mediji
Specifični cilj projekta je dinamičnije civilno društvo kroz umrežavanje, zagovaranje, dugoročno strateško organizaciono planiranje i podsticanje nivoa uključenosti i učešća organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka u vezi sa sigurnim i zdravim uslovima rada.
Konačni očekivani rezultati implementacije projekta su:
Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za bezbednost i zdravlje na radu, standarde za uslove rada, zagovaranje, umrežavanje i saradnju sa javnim vlastima.
Povećati kapacitet OCD za razradu strateških dugoročnih organizacionih planova za bezbjednost i zdravlje na radu, OCD da zagovaraju i koriste najbolje prakse država članica EU kao podršku svojim aktivnostima na regionalnom i nacionalnom nivou.
Efikasna i široka komunikacija rezultata javnosti i medija u vezi sa organizacijama civilnog društva u okviru regionalne saradnje, umrežavanja, bezbjednosti i zdravlja na radu i uslova rada.
Osnovna ideja za realizaciju ovog projekta je da svi strateški dokumenti budu od značajne pomoći regionalnoj mreži organizacija civilnog društva i BALcanOSH-u u politici stvaranja procesa i postizanju promena na nacionalnom i regionalnom nivou. Razviti regionalnu strategiju koja će pomoći vladama da kreiraju i usvoje sopstvene nacionalne strategije zasnovane na preporukama regionalne studije i strategije i ulože napore da se približe strateškim prioritetima strategije EU o BZR za period 2014-2020.
Saradnici na projektu:

   The Institution of Occupational Safety and Health–United Kingdom

     Foundation “Center for Safety and Health at Work”- Bulgaria

  Society of Safety Engineers Ljubljana – Slovenia

  Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work – Croatia

Trajanje projekta: 42 mjeseca
Početak / kraj projekta: februar 2016. / jul 2019.UNAPREĐENJE USLOVA RADA I ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU KAO PODRŠKA ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, IPA / 2019 / 413-810

Nosilac projekta: Makedonsko udruženje za zaštitu na radu/MOSHA

Partneri:
-Makedonsko udruženje za zaštitu na radu
- Eko centar Srbija

-Kosovsko udruženje za zaštitu na radu

- Albanski centar za bezbjednost i zdravlje na radu

Glavni cilj projekta: Jačanje uticaja organizacija civilnog društva u regionu na efikasno i odgovorno učešće u procesima kreiranja politika i reformama u zaštiti na radu na Zapadnom Balkanu.
Specifični cilj projekta: Dinamičnije civilno društvo kroz umrežavanje, zagovaranje, dugoročno strateško organizaciono planiranje i podsticanje nivoa uključenosti NVO sektora u procese donošenja odluka vezanih za bezbjedne i zdrave uslove rada.
Trajanje projekta: 46 meseci
Vremenski period: 01.02.2020. - 30.11.2023.

IZVJEŠTAJI:

Report from the two day Educational Workshop for Employees 13. i 14. 02. 2020 – Izvještaj sa dvodnevne Edukativne radionice za zaposlene 13. I 14. 02. 2020.


Meetings with the representatives of the Ministry of Labopr and Social Welfare 01.03-03.08.2020 – Sastanci sa predstavnicima ministarstva rada i socijalnog staranja 01.03-03.08.2020.

Online conference on the World Day for Safety and Health at Work 28.04.2020 – Online konferencija povodom Svjetskog dana zaštite i zdravlja na radu 28.04.2020.

Report od media representation and guest appearances 28.04.2020 – Izvještaj o medijskoj zastupljenosti i gostovanjima 28.04.2020.


Participation in the conference organized by CIN (Center for Investigative Journalism) Hotel Centre Ville 25.06.2020 - Učešće na konferenciji koju je organizovao CIN Hotel Centre Ville 25.06.2020.

Online seminar for Coorditaors Hotel Centre Ville 16.07.2020 - Online seminar za koordinatore Hotel Centre Ville 16.07.2020.
Webinar Safe return to Work 21.07.2020 – Webinar Bezbijedan povratak na radna mjesta 21.07.2020.

Development of a Manual for Employees and Emplyeers 31.07.2020 – Izrada priručnika za zaposlene i poslodavce 31.07.2020.
Development of the National Profile of OSH 02.09.2020 – Izrada Nacionalnog profila ZZNNRInternational conference for Regional Colaboration in the field of OSH Struga 30.09.2020 - Međunarodna konferencija za regionalnu saradnju u oblasti ZZNR Struga 30.09.2020.


OSH IPAs webinar of Cov-SARS-s 25.11.2020 – EU-OSHA webinar o zaštiti i zdravlja na radu u uslovima pandemije Cov-SARS 25.11.2020.


Report from the webinar with the colleagues from the BALcanOSH network and exchange of experiences with colleagues from BiH 08.12.2020 - Izvještaj sa webinara – BALcanOSH mreža - razmjena iskustava sa kolegama iz BiH 08.12.2020.

Report on media representation (part I) 12.01.2021 – Izjave u medijima 12.01.2021.

Meeting at the Ministry of Economic Development 19.01.2021 – Sastanak u Ministarstvu ekonomskog razvoja 19.01.2021.

Report of the meeting of the SWAM 09.02.2021.

An Introductory meeting within the project 16.02.2021.

Call for awards for contribution in the field of OSH 01.03.2021.

Minutes of the meeting, 25.03.2010.

World Day for Safety and Health at Work 28.04.2021.

I i II training module 27.05.2021.

Working meeting of BALcanOSH networks 14.06.2021

Seminary Health and safety at work during the COVID-19 pandemic 18.06.2021.

Report 22-24. 06. 2021.

Report from the conference of the CIN
25.06.2021.

Training on the construction site Boka Palace 01.07.2021.

Training on the construction site Boka Palace, Porto Montenegro 02.07.2021

Training on the construction site in Zabjelo - Podgorica 06.07.2021

Training on the construction site of the Residential 16.07.2021.

Training on the construction site of Remediation of land at the Bijela Shipyard in Bijela 23.07.2021.

Training on the construction site of a business facility 02.08.2021.

Training on the construction site of facilities 3B3, 4.6, 3B4 in the tourist resort Luštica Bay 06.08.2021.

Training on the construction site of the road Vrulja - Mijakovići 21.08.2021.

Training on the construction site of a tourist resort 24.08.2021.

Call to media organizations 30.09.2021.

Conference Report 08.10.2021.

Regional Media Workshop on OSH, Ohrid 20-23. 10.2021.

Preparation of a Draft-Strategy for the Improvement of OSH 2022-2027-converted-compressed 23-25. 11. 2021.

Workshop-Chapter 19-converted-compressed 29-30. 11. 2021.

Regional call for grants to local NGOs 14.01.2022.

Filming a documentary about occupational safety and health conditions in Montenegro 18-20. 01. 2022.

PRAVILIMA SIGURNOSTI DO ZDRAVE BUDUĆNOSTI

  

Promocija zaštite i zdravlja na radu i obezbjeđenje sigurnih zdravih radnih mjesta je realizovan u period od 01.08.2019. do 31.07.2020. godine Pod sloganom Pravilima sigurnosti do zdrave budućnosti. Sredstva za realizaciju ovog projekta obezbjedilo je Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Glavni cilj projekta je bilo podizanje nivoa svijesti poslodavaca i zaposlenih, prevencije rizika i smanjenje broja povreda na random mjestu i profesionalnih oboljenja.

Kroz seminare, edukacije i radionice, koje je Udruženje zaštite na radu Crne Gore organizovalo za 40 poslodavaca i 160 zaposleni, poslodavci i zaposleni su se upoznali sa svojim pravima i obavezama, kada je zaštita i zdravlje u pitanju, učinjen je pomak u podizanju nivoa zaštite i zdravlja na radu, posebno kod onih subjekata gdje je postojala predpostavka da nijesu ispoštovane zakonske odredbe po tom pitanju.

Preko domaćih i regionalnih stručnjaka, učesnici su imali priliku da povećaju svoje znanje o međunarodnim standardima zaštite i zdravlja na radu, Strategiji ZZNR EU, prenijeta su im znanja i iskustva iz susjednih zemalja, kao i sposobnosti socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja, umrežavanja i zagovaranja i druge specifične teme.

Kroz realizovane aktivnosti je takođe bilo omogućeno prikupljanje podataka o stvarnom stanju zaštite i zdravlja na radu kod poslodavaca, kao i njihova obrada i analiza. Ova istraživanja su dala jasniju sliku stanja ove oblasti u Crnoj Gori što je veoma važno s obzirom na činjenicu da se u Crnoj Gori ne raspolaže relevantnim podacima, a što u krajnjem onemogućava racionalnije planiranje i preduzimanje odgovarajućih aktivnosti.

Zbog nezainteresovanosti poslodavaca nije ostvaren glavni cilj da se kroz organizovanje radionica poslodavcima predoči da je ulaganje u zaštitu i zdravlje njihovih zapolesnih – ulaganje u budućnost, čime je trebalo da glavni menadžeri budu stimulisani da se aktivno uključe u smanjenje rizika i obezbjeđivanje zdravih i sigurnih radnih mjesta.

Organizovani su brojni informativni sastanci za zaposlene i predstavnike zaposlenih, na kojima su oni podsticani da učestvuju u kreiranju ambijenta i kulture zaštite i zdravlja na radu u svojim kompanijama, kroz davanje mišljenja i predloga za obezbjeđivanje zdravih i sigurnih radnih mjesta, a predstavnici zaposlenih su podsticani da shvate neophodnost saradnje sa menadžmentom, radi preuzimanja pravih mjera i smanjenja rizika odnosno izvora opasnosti, koji mogu dovesti do povreda, odnosno profesionalnih oboljenja.

Kao kruna svih realnizovanih aktivnosti urađen je promotivni video film o značaju ulaganja u zaštitu i zdravlje na radu, kao i opšti priručnik za zaposlene i poslodavce.

IZVJEŠTAJI:

Izvještaj sa sastanka projektnog tima i usvajanja Akcionog plana sprovođenja aktivnosti projekta 12.09.2019.

Izvještaj s Informativnog sastanka 26.09.2019.Izvještaj s Okruglog stola 31.10.2019.
Izvještaj izrada Priručnika za zaposlene i poslodavce - novembar 2019


Izvještaj sa dvodnevne Edukativne radionice za zaposlene održane u hotelu Nikić 13. i 14.02.2020.

Izvještaj sastanci sa predstavnicima Ministarstva rada socijalnog staranja 01.04-31.07.2020.

Izvještaj Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu - online konferencija 28.04.2020.

Izvještaj o medijskoj zastupljenosti i gostovanjima 28.04.2020.

Izvještaj konferencija CIN 25.06.2020.


Izvještaj online seminar za koordinatore 16.07.2020.

Izvještaj webinar 21.jul 2020.


Izvještaj sa Edukativne radionice za poslodavce održane u hotelu Nikić 05. i 06.12.2020.

GRADI ZNANJE - ZAŠTITI SEBE


Na osnovu Odluke o raspodjeli sredstava broj 106-134/20-670/35 do 17.08.2020. godine, a nakon sprovedenog javnog konkursa “Gradimo zaštitu i zdravlje na radu za XXI vijek!” (u daljem tekstu: Javni konkurs), broj 106-134/20-670/14, obavljenog 16.03.2020. godine, ovim ugovorom Komisija i korisnik sredstava uređuju međusobna prava i obaveze u finansiranju i sprovođenju projekta “Gradi znanje – zaštiti sebe”, u odnosu na dodijeljeni iznos sredstava od 23.732,00 eura (dvadesettrihiljadesedamstotridesetdva eura).

Krajnji korisnici će biti zaposleni, predstavnici zaposlenih/sindikati, stručna lica iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, poslodavci, zaposleni u javnim institucijama – Upravi za inspekcijske poslove i Ministarstvu rada i socijalnog staranja, doktori medicine rada, građanske organizacije, mediji.

Upoznavanjem svih zainteresovanih strana sa ključnim akterima u građevinskom sektoru i načinu na koji se oni staraju da obezbijede dostojanstvene uslove rada, biće potpomognuto promovisanje dostojanstvenog rada i kulture prevencije nesreća na radu. Budući da su kapaciteti socijalnih partnera takođe ograničeni, biće potpomognuto njihovo angažovanje u postizanju prava zaposlenih na zaštitu i zdravlje na radu, kao i pravo na dostojanstvene uslove rada, koji ne bi imali štetne ili fatalne posljedice za vrijeme obavljanja rada.

Kroz projektne aktivnosti će biti uspostavljen zajednički strateški pristup usmjeren na prevenciju i smanjenje povreda i profesionalnih oboljenja i jačanje saradnje među relevantnim službama, kao i sa javnim institucijama, što će dovesti do poboljšanja privatno-javnog partnerstva.

Mediji će steći nova znanja o vrlo bitnom građevinskom sektoru, a kroz svoje priloge o aktivnostima projekta i istraživačke priče, koje će iz toga proizići, doprinijeće podizanju nivoa svijesti svih građana Crne Gore.

IZVJEŠTAJI:

Izvještaj sa završne konferencije 08.10.2021.

Poziv za medijske organizacije 30.09.2021.

Izvještaj sa konferencije CIN-a 25.06.2021.

Izvještaj sa seminara Muo 18.06.2021.

Radni sastanak BALcanOSH mreža 14.06.2021.

I i II modul treninga 27.05.2021.

Izvještaj - Svjetski dan zaštite i zdravlja na radu
28.04.2021.

Izvještaj - Uvodni sastanak u okviru projekta Gradi znanje – zaštiti sebe 16.02.2021

Izvještaj sa I sastanka Projektnog tima 25.09.2020.

Izvještaj sa Međunarodne konferencije za reg. sar. Struga- 30.09.2020.

Izvještaj - Gostovanje na tv Vijesti, 27.10.2020.


Izvještaj Web konferencija EU-OSHA- 25.11.2020.

Izvještaj sa webinara sa kolegama iz regiona - 08.12.2020.

Izvještaj - Izjava za dnevne novine Vijesti, 28.12.2020.

Izvještaj - Sastanak u Ministarstvu ekonomskog razvoja - 19.01.2021.

UZNR

Udruženje zaštite na radu Crne Gore je organizacija lica (stručnjaka) obrazovana radi razvijanja aktivnosti na unapređivanju zaštite na radu i poboljšanja uslova rada i radne sredine.

Kontakt

Email:
info@uznr.me 
Telefon:  
+382 67 412 900
+382 20 671 340
Radno vrijeme:
pon - pet  8:00 - 16:00

Adresa

4. jul 109/3
81000 Podgorica
Crna Gora

UZNR UZNR UZNR